SoVent Group AB respekterar och strävar efter att värna om personliga integritet och har som målsättning att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som vill ansöka en tjänst som utförs i Talent Software.

Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att dina personuppgifter finns att tillgå i Talent Software i enlighet med denna Integritetspolicy.

Allmänt

SoVent Group AB är personuppgiftsbiträde i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och underlätta rekryteringar som utförs i Talent Software.

Insamling av personuppgifter

SoVent Group AB ansvarar för lagring och tillhandahållande av de personuppgifter som du skickar in, eller för de personuppgifter som inkommer i Talent Software genom tredje part, t.ex. LinkedIn.

Personuppgifter

För att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra kunder behöver vi kunna processa och lagra din data under och efter processen. Personuppgifterna kan även komma att delas med tredje part, t.ex. rekryteringsfirmor. 

Vi processar och lagrar följande data:

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Behandlingen av personuppgifter sker för följande ändamål samt med följande rättsliga grunder för behandlingen: 

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

Identifiering av potentiella kandidater

Berättigat intresse

Inhämtade av utlåtande från referenser

Berättigat intresse

Försäljning av rekryteringstjänster

Berättigat intresse

Genomföra och utvärdera personlighet och kompetens

Berättigat intresse

Utföra och erbjuda tjänster i SoVent Group ABs kandidatportal

Fullgörande av avtal, samtycke

Bokföringsskyldighet

Uppfylla rättslig förpliktelse

Besvara enskildas förfrågningar och krav

Berättigat intresse

Föra statistik för målgruppsoptimering

Berättigat intresse

Hantera eventuella tvister eller ärenden gällande påstådd diskriminering.

Rättslig förpliktelse

Samtycke

Uttryckligt samtycke inhämtas i de fall känsliga personuppgifter, s.k. särskilda kategorier av personuppgifter kommer att efterfrågas.

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES.

Hur länge behandlas personuppgifterna? 

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att kunna lagras så länge det anses nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. 

Vid upphörande av samtycke kan dina uppgifter komma att behållas i två år som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess i enlighet med Diskrimineringslagen.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. SoVent Group AB kan i vissa fall lämna ut personuppgifter till tredje parter såsom anges nedan. När personuppgifter lämnas ut till dessa tredje parter vidtar SoVent Group AB rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna lämnas ut på ett säkert och juridiskt korrekt sätt.

Aggregerad data

Vi kan komma att aggregera dina personuppgifter. Aggregerad data innehåller inte längre någon information som kan härledas till en viss individ och utgör därmed inte längre personuppgifter. Därefter kan vi komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget.

Ändringar i integritetspolicyn

SoVent Group AB förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi ändrar Integritetspolicyn kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar i den mån detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: Var vänlig notera att kontaktinformationen nedan finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar.

The SoVent Group AB

Organisationsnummer:                            559138-8789

Adress:                                                    Engelbrektsgatan 9, 114 32 Stockholm

E-post:                                                     ewa.asberg@soventgroup.se